Oplevering/voorschouw

Oplevering/voorschouw

Een Bouwtechnische keuring als opleveringskeuring (OK) van de door u gekochte woning, welke onder het bouwbesluit is gemaakt en meestal is gebouwd onder de regelgeving van het Garantie Instituut Woningbouw GIW, geeft u zekerheid over het vaststellen van eventuele tekortkomingen. Dit kan door middel van het inhuren van deskundige hulp van ons onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, waarbij zorgvuldig door onze bouwkundige wordt geregistreerd welke punten (nog) niet in orde zijn.

Het komt nogal eens voor dat:

a) de aannemer de tekortkomingen bagatelliseert; 
b) de bouwer is afgeweken van de technische omschrijving en
c) u als koper de woning vaak door een roze bril ziet.

Hierdoor ziet u de tekortkomingen niet. Het is een bewezen feit dat gemiddeld circa 15 à 20 tekortkomingen worden geconstateerd. Dit zijn veelal kleine gebreken, maar ook grote tekortkomingen komen voor. Indien u van mening bent dat er is afgeweken van de technische omschrijving, is het verstandig de onderliggende stukken bij de oplevering bij u te hebben.

Het is heel belangrijk dat alle tekortkomingen tijdens de opleveringskeuring worden vermeld. Indien er punten tijdens deze opleveringskeuring over het hoofd worden gezien, dan kunt u daar als koper mogelijk problemen mee krijgen, aangezien de opdrachtgever c.q. aannemer deze punten vaak niet meer wil erkennen, en er niets aan wil doen. Er wordt door kopers vaak van uitgegaan dat er nog een 2e oplevering volgt (gezien de vaak gebezigde term 1e oplevering), wat nog steeds een wijd verbreid misverstand is. Er is helemaal geen 2e oplevering !! Drie maanden na de oplevering is er slechts een controle of de tekortkomingen van de oplevering correct zijn verholpen. Houd werkzaamheden van de aannemer goed in de gaten en reageer (schriftelijk) op tijd, dat de tekortkomingen binnen de afgesproken tijd correct moeten zijn afgewikkeld.

Door onze onafhankelijke bouwkundige wordt de te keuren woning uitgebreid en grondig onderzocht, naar de bouwkundige staat en op mogelijke gebreken hiervan. Dit gebeurt op basis van een visuele inspectie op een aantal essentiële punten. Dit handgeschreven rapport wordt de volgende (werk)dag na de keuring schriftelijk aan u bevestigd. Het geeft een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van de zojuist opgeleverde woning

Een voorschouwkeuring (VK) is in principe dezelfde keuring als een opleveringskeuring echter gebeurt die keuring meestal 1 a 1½ week voor de officiële oplevering , waarbij de woning vaak nog niet geheel klaar is en er vaak nog kleine punten aan het pand moeten gebeuren. Er behoeft dan ook niets ondertekend te worden aangezien deze voorschouw niet verplicht is, maar waarbij u door diverse punten te noteren welke in uw ogen niet correct zijn er als het ware met de 'grove kam' door het pand heengaat, waarbij als de aannemer die punten direct erna uitvoert, er bij de officiële oplevering minder punten zullen worden genoteerd en aan het eindproduct ten goede komt.

Controlekeuring tijdens bouw

Een bouwtechnische keuring als controlekeuring tijdens de (ruw)bouw (CB) van de door u gekochte nieuwbouwwoning, die onder het bouwbesluit en meestal onder de regelgeving van het Garantie Instituut Woningbouw GIW wordt gebouwd. U wilt zekerheid over het goed verlopen van de bouw en wilt dat eventuele tekortkomingen tijdens de (ruw)bouw worden vastgesteld. Dit kan door middel van het inhuren van deskundige hulp van ons onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, waarbij zorgvuldig door onze bouwkundige wordt geregistreerd welke punten niet in orde zijn.

Het komt nogal eens voor dat de aannemer:

a.    De tekortkomingen bagatelliseert
b.    Is afgeweken van de technische omschrijving

Wij kunnen deze controlekeuringen tijdens de (ruw)bouw verzorgen, om toe te zien, en waar nodig bij te sturen op:

a) het voorkomen van bouwfouten
b) een zorgvuldige verwerking van de toe te passen bouwmaterialen conform de verwerkingsvoorschriften
c) orde en netheid op de bouw hetgeen ten goede komt aan een beter eindproduct.

Gebruikelijke momenten om zo’n keuring uit te voeren zijn:

a) tijdens de ruwbouw als de 1e verdiepingsvloer gereed is
b) als de ruwbouw gereed is en de dakplaten zijn aangebracht
c) als de woning wind en waterdicht is, en glas en (nood-) deuren zijn aangebracht

Deze controlekeuring wordt indien gewenst met de uitvoerder op het werk besproken, en tevens wordt met hem de te volgen ‘tactiek’ doorgenomen en ontvangt de uitvoerder op het werk een (klad) kopie. Later wordt indien gewenst aan zijn kantoor een schriftelijke bevestiging toegezonden.